flutter에서 숫자만 입력 가능하도록 하기

TextField(
  inputFormatters: [
   FilteringTextInputFormatter.allow(RegExp(r'[0-9]')),
  ],
  controller: bottomModalController,
  autofocus: true,
),


flutter에서 영문만 입력 가능하도록 하기

TextField(
  inputFormatters: [
   FilteringTextInputFormatter.allow(RegExp(r'[a-zA-Z]')),
  ],
  controller: bottomModalController,
  autofocus: true,
),


flutter에서 한글만 입력 가능하도록 하기

TextField(
  inputFormatters: [
   FilteringTextInputFormatter.allow(RegExp(r'[ㄱ-ㅎ가-힣]')),
  ],
  controller: bottomModalController,
  autofocus: true,
),

여기서 주의 할 점은 [가-힣]만 넣으면 안 된다는 것이다...
여기 저기에 그렇게 나와 있어서 그리고 충분히 납득이 가서 그렇게 넣었다가 한참을 정말 한참을 헤멨다 ㅠㅠ..

그래서 이모티콘을 제외한 숫자, 영문, 한글만 입력가능하도록 하려면

TextField(
  inputFormatters: [
   FilteringTextInputFormatter.allow(RegExp(r'[0-9a-zA-Zㄱ-ㅎ가-힣]')),
  ],
  controller: bottomModalController,
  autofocus: true,
),

요렇게 사용해주면 된다!

'' 카테고리의 다른 글

react native 애플로그인 typeerror  (0) 2021.10.28

+ Recent posts